Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    “Станиця Київ Пласту — Національної Скаутської організації України” (надалі — Станиця) — добровільна, неполітична, позаконфесійна, неприбуткова й незалежна міська молодіжна громадська організація, яка поширює свою діяльність на територію Києва.

1.2.    Станиця є місцевим структурним підрозділом всеукраїнської молодіжної організації “Пласт — Національна Скаутська Організація України” (надалі — Пласт) і реєструється Крайовою Пластовою Радою.

1.3.    Станиця для досягнення своєї мети залучає до діяльності дітей і осіб старшого віку, які допомагають здійснювати самовиховний і виховний процес.

1.4.    Станиця продовжує традиції Українського Пласту, заснованого Олександром Тисовським, Іваном Чмолою та Петром Франком.

1.5.    Завдання Станиці:

а) координувати діяльність первинних осередків у місті Київ;

б) сприяти поширенню пластової ідеї, залученню більшого числа молоді і розвитку організації у місті Київ;

в) роз’яснювати мету та ідейні засади Пласту широкому загалові;

г) представляти інтереси первинних осередків перед органами державної влади;

ґ) задовольняти та захищати законні соціальні, економічні, творчі, духовні та інші інтереси своїх членів.

1.6.    У своїй діяльності Станиця керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Пласту і цим Статутом. Питання, які стосуються діяльності Станиці і не врегульовані даним Статутом, регулюються відповідними Правильниками і актами, прийнятими керівними органами Пласту і Станиці.

1.7.    Для виконання завдань з питань, передбачених цим статутом, Станиця співпрацює з громадськими організаціями, з органами державної влади, з іншими об’єднаннями громадян в межах міста Київ.

1.8.    Станиця є юридичною особою, має Статут, круглу печатку з відзнакою Пласту, кутовий та інші штампи, що затверджуються КПР, самостійне майно, баланс, рахунки в установах банку, у тому числі валютні. Для набуття статусу юридичної особи Станиця реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Мета, ідейні засади, метода та форми діяльності

2.1.    Мета Станиці — сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, інтелектуальні, соціальні і фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків, передає знання і розуміння історії, культури та національних традицій.

2.2.    Ідейні засади Пласту з’ясовані у Трьох Головних Обов’язках, Пластовій Присязі та Пластовому Законі.

а) Три Головні Обов’язки пластуна:

 • бути вірним Богові й Україні;
 • помагати іншим;
 • жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового проводу;

б) Пластова Присяга: “Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Богові й Україні, помагати іншим, жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового проводу”;

в) Пластовий Закон:

 1. Пластун словний.
 2. Пластун сумлінний.
 3. Пластун точний.
 4. Пластун ощадний.
 5. Пластун справедливий.
 6. Пластун увічливий.
 7. Пластун братерський і доброзичливий.
 8. Пластун зрівноважений.
 9. Пластун корисний.
 10. Пластун слухняний Пластовій старшині.
 11. Пластун пильний.
 12. Пластун дбає про своє здоров’я.
 13. Пластун любить красу і дбає про неї.
 14. Пластун завжди доброї гадки.

2.3.    Пластова самовиховна метода полягає у добровільності членства та поступовій програмі занять і здійснюється в:

а) гуртковій системі, що допускає молодь — хлопців і дівчат — до бажаного ними членства в гурті, який, спершу ведений старшим провідником-виховником, з часом набуває щораз більшої самоуправи:

б) ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої відповідальності за себе і інших так, щоб вона набувала знання, впевненості в собі, здібності співпрацю-вати з іншими та вмілості провідництва;

в) спрямуванні молоді до таких занять і змагань, головним чином серед природи, які розвивають у неї спостережливість, слухняність і самозараднІсть, виховують повагу до інших, організують її у службі для національного та загального добра, вчать умілостей, корисних для неї самої.

2.4.    Для виконання статутних завдань в порядку, встановленому чинним законодав-ством, Станиця може:

а) організовувати гурткову роботу з дітьми, проводити творчі виступи, виставки, вишколи та семінари, пластові табори та мандрівки, міжнародні табори і зустрічі;

б) брати участь у видавничій діяльності;

в) проводити благодійницьку діяльність;

г) здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахун-кових організацій, клубів зі статусом юридичної особи;

ґ) користуватись пільгами, передбаченими державою;

д) проводити науково-дослідницьку, експериментальну, наукову роботу та запрошувати до неї відповідних фахівців;

е) вести наукову, методичну та соціологічну діяльність, в тому числі надавати таку допомогу іншим організаціям та установам;

є) залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та види оплати праці, згідно з діючим законодавством;

ж) виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах;

з) здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України та цим Статутом.

3. Членство, права та обов’язки членів

3.1.    Членами Станиці є усі дійсні члени Пласту, зареєстровані в керівних органах Станиці згідно з відповідними Правильниками.

3.2.    Дійсними членами Пласту можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства віком від 18 до 28 років, які проживають в Україні на законних підставах і визнають цей Статут. Членство в Пласті індивідуальне.

3.3.    Старші особи становлять не більше третини дійсних членів організації. У виборних органах Пласту кількість старших осіб не перевищує третини їх складу.

3.4.    В члени Пласту приймають на підставі заяви, поданої до місцевого осередку Пласту згідно з відповідними Правильниками.

3.5.    Дійсні члени віком 18-30 років творять Улад Старших Пластунів та Пластунок (УСП), віком понад 30 років — Улад Пластунів Сеніорів та Сеніорок (УПС). Дійсні члени мають активне та пасивне виборче право на виборах до органів Пласту. Вимоги до членів обох Уладів з’ясовані у відповідних Правильниках.

3.6.    Діти віком 6-18 років стають дійсними членами Пласту після досягнення ними 18-річного віку. Вимоги до дітей регламентуються відповідними Правильниками.

3.7.    Приятелі — особи старші 18 років, які визнають користь пластової ідеї, пластового виховання, допомагають Пласту, але не беруть безпосередньої участі у виховній роботі. Титул Приятеля надає керівний орган Станиці. Приятелі мають право дорадчого голосу на Крайовому Пластовому З’їзді та Загальних Зборах Станиці.

3.8.    Титул почесного члена Пласту надається особам, які здійснюють вагомий внесок у розвиток Пласту. Почесні члени мають право дорадчого голосу на Крайовому Пластовому З’їзді і Загальних Зборах Станиці. Почесні члени звільнені від сплати членських внесків.

3.9.    Члени Пласту зобов’язані:

а) дотримуватись чинного законодавства, положень Статуту, Правильників та інших рішень керівних органів Пласту;

б) вчасно сплачувати внески.

3.10.    Члени Пласту мають право:

а) брати участь у всіх заходах Пласту, що відповідають їх віку, потребам та можливостям;

б) добровільно вийти з організації за власним письмовим проханням;

в) в місячний термін апелювати до пластових Рад відповідного рівня;

г) вносити пропозиції та запити до органів Пласту у всіх справах, що стосуються діяльності Пласту;

ґ) обирати та бути обраними до керівних органів Пласту місцевого, територіального чи крайового рівнів.

3.11.    Втрата членства настає у випадку:

а) виступлення — подання керівному органу Станиці письмової заяви про вихід з числа членів Пласту;

б) викреслення — призупинення членства шляхом прийняття відповідної ухвали керівним органом Станиці;

в) виключення — шляхом прийняття відповідної ухвали керівним органом Станиці у випадку ведення діяльності, яка суперечить Статуту, Правильникам, іншим ухвалам керівних органів Пласту, порушенні чинного законодавства України, заплямуванні доброго імені Пласту або довготривалого невиконання зобов’язань перед Пластом, в тому числі несплата членських внесків протягом 4 місяців.

Про викреслення та виключення керівний орган Станиці зобов’язаний протягом місяця повідомити викресленого/виключеного усно та письмово з вказанням причини.

Виключений не може знову стати членом Пласту.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СТАНИЦІ

4.1.    До структури Станиці належать керівні органи і первинні осередки.

4.2.    Первинні осередки — це гнізда новаків/новачок та курені юнаків/юначок, організаційні утворення старших пластунів та сеніорів, які діють згідно з відповідними Правильниками.

4.3.    Станиця має такі керівні органи: Загальний Збір Станиці, Станичну Пластову Раду, Станичну Пластову Старшину.

4.4.    Загальний Збір Станиці — найвищий керівний орган Станиці.

4.4.1.    Участь у Загальному Зборі Станиці з правом ухвалюючого голосу належить усім дійсним членам Пласту, які є зареєстровані у Станиці.

Принцип голосування: одна людина – один голос.

4.4.2.    До компетенції Загального Збору Станиці належить:

а) виробляти політику і норми діяльності Станиці для успішного виконання рішень Крайового Пластового З’їзду, Окружного Пластового З’їзду і для досягнення її цілей та завдань;

б) вибирати та затверджувати Голову і членів Станичної Пластової Ради, Голову та членів Станичної Пластової Старшини;

в) розглядати звіти та рекомендації Станичної Пластової Ради, Голови Станичної Пластової Старшини та затверджувати їх;

г) затверджувати бюджет Станиці;

ґ) приймати Статут Станиці та вносити зміни та доповнення до Статуту;

д) виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.

4.4.3.    Загальний Збір Станиці скликає Станична Пластова Рада раз на рік, як правило, у жовтні, повідомляючи письмово осіб, які мають право брати участь у Загальному Зборі, про час, місце і програму щонайменше за місяць перед Загальним Збором Станиці.

4.4.4.    Членство може впродовж 14 днів зголосити пропозиції на зміну програми з відповідною мотивацією. Остаточну програму проголошує Станична Пластова Рада за один тиждень перед Загальним Збором.

4.4.5.    Загальний Збір є легітимним за умови присутності звичайної більшості делегатів з правом ухвального голосу. Всі рішення Загального Збору, крім зміни Статуту, а також припинення діяльності Пласту, приймаються звичайною більшістю голосів присутніх делегатів.

4.4.6.    Впродовж місяця після проведення Загального Збору Станиці Станична Пластова Старшина повинна переслати протокол Загального Збору до Крайової Пластової Старшини і провести перереєстрацію в керівних органах Пласту. Процес перереєстрації регулюється окремим рішенням Крайової Пластової Ради.

4.4.7.    Позачерговий ЗЗС скликається при потребі Станичною Пластовою Радою або на вимогу 1/3 дійсних членів. Під час Позачергового Загального Збору Станиці можна приймати рішення виключно у справах, які подані у програмі, що розсилалася разом з повідомленням про Позачерговий Загальний Збір Станиці. Позачерговий Загальний Збір Станиці повинен відбутися не пізніше, як за 20 днів від часу одерження вимоги про його проведення. Особи, які мають право брати участь у Позачерговому Загальному Зборі Станиці, повинні бути повідомлені не пізніше, як за 10 днів до його початку.

4.5.    Станична Пластова Рада (СПР) є контрольно-ревізійним органом Станиці.

4.5.1.    Станична Пластова Рада складається з трьох дійсних членів Пласту. Головою СПР може бути тільки дійсний член Пласту, який пройшов вишкіл впорядника або є членом Кадри Виховників.

4.5.2.    Станична Пластова Рада:

а) схвалює річний план діяльності, підготований Станичною Пластовою Старшиною;

б) схвалює нормативні документи, що стосуються діяльності Станиці;

в) полагоджує непорозуміння всередині Станиці;

г) перевіряє організацію виховної і господарської діяльності Станиці.

4.5.3.    Засідання СПР відбуваються не рідше, ніж один раз на два місяці. Голова СПР або заступник повідомляє керівні органи щонайменше за тиждень наперед про дату та порядок денний засідань. Засідання Ради вважається легітимним за умови присутності усіх членів Ради. На засіданні СПР з правом дорадчого голосу може бути присутній Голова СПС (станичний).

4.5.4.    Кожен член Ради має один голос. Рішення СПР вважається правомірним, якщо воно прийняте звичайною більшістю голосів.

4.5.5.    Члени СПР можуть перебувати у складі Ради не довше двох термінів. Член СПР, який склав повноваження, може бути обраний повторно лише через рік.

4.6.    Станична Пластова Старшина (СПС) — виконавчий та адміністративний орган Станиці.

4.6.1.    Станична Пластова Старшина Складається з Голови, заступника, писаря, скарбника, інших членів за необхідністю. Головою СПС може бути тільки дійсний член Пласту, який пройшов вишкіл впорядника або є членом Кадри Виховників.

4.6.2.    Станична Пластова Старшина:

а) виконує рішення та рекомендації Крайового Пластового З’їзду, Окружного Пластового З’їзду, Загального Збору Станиці;

б) репрезентує станицю включно з гуртком Пластприяту;

в) координує діяльність первинних осередків і організовує їх звітність;

г) здійснює фінансово-господарську діяльність станиці;

ґ) подає звіти Станичній Пластовій Раді та Загальному Збору Станиці;

д) приймає бюджет Станиці;

е) затверджує звіт про діяльність, баланс, приймає штатних розклад, призначає та звільняє керівників заснованих Станицею юридичних осіб;

є) готує матеріали для рішень Загального Збору Станиці;

ж) відповідає про свою діяльність перед Загальним Збором Станиці;

и) у рамках звітності Пласту двічі на рік надсилає звіти до Окружної Пластової Старшини.

4.6.3.    Голова СПС (станичний) очолює і координує виховну та адміністративно-господарську діяльність станиці, представляє її поза організацією.

4.6.4.    Члени СПС ведуть свою діяльність на основі відповідних Правильників та планів діяльності, затверджених СПР.

4.6.5.    Засідання СПС відбуваються не рідше, ніж один раз на два тижні. Голова СПС або заступник повідомляє членів СПС щонайменше за три дні наперед про дату та порядок денний засідань. Засідання СПС вважається легітимним за умови присутності звичайної більшості членів Старшини.

4.6.6.    Кожен член Старшини має один голос. Рішення СПС вважається правомірним, якщо воно прийняте звичайною більшістю голосів.

4.6.7.    Рішення СПС оформляється протоколом, який підписує станичний і писар, а в разі відсутності Голови СПС на засіданні — заступник і писар. Протокол доводиться до відома Голови СПР протягом тижня.

4.7.    Для допомоги у здійсненні завдань Пласту Станична Пластова Старшина має право організовувати з-поміж приятелів місцевий Пластприят, який діє на основі відповідноного Правильника, затвердженого Крайовою Пластовою Радою.

4.8.    Крайова Пластова Рада має право зупинити до Крайового Пластового З’їзду діяльність Станиці, якщо вона суперечить положенням Статуту Пласту. Остаточне рішення про припинення діяльності Станиці приймається на КПЗ.

4.9.    Діяльність Станиці вважається автоматично призупиненою, якщо вона не здійснила щорічної перереєстрації в керівних органах Пласту.

4.10.    З моменту призупинення діяльності керівні органи Станиці не мають права приймати рішення стосовно фінансово-господарської діяльності станиці, а КПС вживає заходів щодо блокування рахунків.

5. КОШТИ ТА МАЙНО СТАНИЦІ

5.1.    Кошти і майно Станиці складаються з:

а) членських внесків;

б) майна і коштів заснованих Станицею юридичних осіб;

в) добровільних пожертвувань, дарів, допомог;

г) коштів, які надходять з відповідних бюджетів;

ґ) інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

5.2.    У власності Станиці можуть бути:

а) будівлі;

б) спорядження;

в) обладнання;

г) майно культурно-просвітницького призначення;

ґ) транспортні засоби;

д) акції, облігації та інші цінні папери;

е) земельні ділянки та пластові оселі;

є) об‘єкти інтелектуальної власності;

ж) інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.

5.3.    Усе майно, передане Станиці на безоплатній основі та у вигляді спонсорської допомоги, купівлі та інших форм, є власністю Пласту і не може передаватись будь-кому без рішення Крайової Пластової Старшини.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.    Зміни та доповнення до Статуту приймаються на Загальному Зборі Станиці 2/3 голосів учасників з правом ухвального голосу. Зміни та доповнення до Статуту стають чинними після затвердження їх КПР.

6.2.    Пропозиції і обґрунтування щодо змін та доповнень до Статуту чи ліквідації повинні бути переслані до СПС не пізніше, як за три місяці перед ЗЗС, а СПС повинна не пізніше, як за один місяць до З’їзду переслати інформацію членам Станиці.

6.3.    Діяльність Станиці може бути припинена шляхом ліквідації чи реорганізації.

6.4.    Реорганізація здійснюється на основі рішення Крайового Пластового З’їзду 2/3 голосів.

6.5.    Ліквідація Станиці здійснюється на основі рішення Крайового Пластового З’їзду 2/3 голосів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

6.6.    Ліквідаційна комісія створюється ініціатором ліквідації. З моменту призначення чи створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Станиці.

6.7.    Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Станиці, її членам або третім особам у відповідності до чинного законодавства України.

6.8.    Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, приймає заходи для оплати боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його Крайовій Пластовій Раді.

6.9.    Майно і кошти, що залишились після ліквідації, переходять у власність Пласту.

6.10.    У випадку реорганізації майно організації, а також кошти, які залишились, передаються її правонаступнику.