Правильник Уладу Пластунів Новаків

П  Р  А  В И  Л  Ь  Н  И  К

УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ І ПЛАСТУНОК НОВАЧОК

Правильник Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок є скла­дений для УПН і зобов’язує в однаковій мірі як пластунів новаків, так і пластунок новачок.  Лише у деяких питаннях розоміщено в Правиль­нику інші настанови для новаків та інші – для новачок. Ці місця виразно відмічені в Правильнику.

І.     О   С   Н   О   В   Н   І       П   О   Л   О   Ж   Е   Н   Н   Я

ВИЗНАЧЕННЯ УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

Улад Пластунів Новаків – це, зважаючи на вік членів, перша вихов­на спільнота Українського Пласту, тобто спільнота дітей у віці від закінчених 6 до закінчених 11-и років.

МЕТА УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

УПН дає дітям змогу якнайкраще та найповніше розвивати духові та фізичні сили згідно з ідейними основами Українського Пласту з до­помогою пластової методи, пристосованої до дитячого віку.  В УПН діти починають пластувати.

ОСНОВИ ВИХОВАННЯ В УЛАДІ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

1. Новацька Обіцянка:

Обіцяю любити Бога й Україну,

помагати другим,

придержуватись Новацького Закону.

2. Новацький Закон:

1.      Новак любить Бога й Україну.

2.      Новак слухається батьків і виховників.

3.      Новак робить добрі вчинки.

4.      Новак додержується правил у грі.

5.      Новак старається бути щораз ліпшим.

3. Новацький Привіт: “Г о т у й с ь”.

4. Пісня УПН:

Ми діти українські,

Ми юні, мов квітки,

Маленькі жовтодзюби,

Пластові новаки.

Як виростем великі, хоробрі вояки,

Відстоїм Україну від вражої руки.

Ми любим рідні хати,

Широкий степ і гай,

від Сяну до Кубані

Лежить наш рідний край.

НАПРЯМНІ ВИХОВНОЇ ДІЇ ТА ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ В УЛАДІ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

Напрямні виховання в УПН виростають з потреб виховувати характер на ідейних основах Українського Пласту і є зібрані у вказівках для новацьких виховників, а саме:

1.      розбудити любов до Бога та почуття приналежності до Українського Народу. Засоби: розповіді на релігійну та національну тематику, Новацька Обіцянка, Козацький Закон, Пісня УПН, добрий учинок, ук­раїнознавство, особистий приклад виховника, новацькі вмілості;

2.   розбудити почуття потреби взірцевої поведінки і вдоволення від добрих вчинків /моральне виховання/. Засоби: розповіді, добрий вчинок, Новацька Обіцянка, Новацький Закон, особистий приклад ви­ховника, життя серед природи;

3.      плекати здоровя та відповідну фізичну вправність, засвоїти потребу гіґієни. Засоби: практична гігієна, ігри, прогулянки, но­вацькі змаги, таборування, руханка, новацькі вмілості;

4.      розвинути співжиття в гурті: зберігання правил у грі, справед­ливість, правдомовність, життєрадісність, ввічливість, особиста та загальна дисципліна. Засоби: добрий вчинок, правила доброї пове­дінки, Новацька Обіцянка, ігри, прогулянки, змаги, табори, козаць­кі вмілості, пісні;

5.      плекати естетичний та художній смаки, мистецько-творчі заінтересування, здібності. Засоби: ввічлива поведінка, спос­тереження за життям серед природи, мистецтво, музика, спів, танок, самодіяльні ігри, новацькі вмілості, дитячі імпрези, казки;

6.      школити зарадність, усамостійнити новака в ділянці самообслу­говування. Засоби: праця над собою, а також для дому, рою, гнізда, пла­стової станиці , чергування, стійки, майстрування, ігри, життя серед природи, табори, новацькі вмілості, Новацький Закон;

7.      стимулювати новака до творчості та зацікавлення знаннями. Засо­би: новацькі вмілості, ігри, читання книжок, майстрування, Новаць­кий Закон, відвідування музеїв, звіринців, ботанічних садів;

8.      розвивати швидкість думки. Засоби: ігри, новацькі вмілості, сте­ження, прогулянки, таборування.

НОВАЦЬКІ ПРОБИ

1. Визначення проби:

Новацька проба – це доба новацького життя за програмою, поданою у вимогах проби.  В міру потреби й можливостей виховник може цю програму розширити в рамках виховної дії. Проба завершується новацьким змагом, в якому новак має продемонструвати засвоєння прикмет, знань і вмінь, що їх вимагає дана проба й загальні напрямні виховання в УПН, та наданням відповідного ступеня, згідно з новацьким звичаєм.

2. Поділ проб:

В УПН є три проби:

перша – на ступінь новака – жовтодзюба,

друга – на ступінь новака – юного орляти,

третя – на ступінь новака – орляти.

З. Новацька Обіцянка:

По складенню першої проби новак складає Новацьку Обіцянку й отримує новацьку відзнаку.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРАЦІ

УПН реалізує свої цілі за допомогою різних пластових занять, пристосованих до віку та середовища, у формі сходин роя, збірки гнізда, прогулянки, змагу, вогника, табору та ін. Основні елемен­ти занять з новаками – то ігри, розповіді та пісні.

Новаків організовують в роях на засадах добровільності та індиві­дуального добору під відповідним впливом виховника. Виховники підходять до виховників індивідуально й для єдності виховання спів­працюють з батьками новаків, з церквою та школою.

ІІ. У С Т Р І Й   У Л А Д У   П Л А С Т У Н І В   Н О В А К І В

ЧЛЕНСТВО В УПН

Кожний новак мусить належати до новацького роя в місцевості сво­го постійного проживання або до роя новаків великого віддалення, коли там, де постійно перебуває, немає пластового осередка.

ПРИЙНЯТТЯ ДО УПН

1.      Новака приймає гніздовий або впорядник самостійного роя.

2. Гніздовий розподіляє прийнятого новака до відповідного рою в порозумінні з дотичним впорядником.

З. До прийняття до УПН на прихильника треба:

а/ письмової згоди батька чи опікуна такого змісту:

З а я в а

1/ Знаю загально ідейні основи та виховні цілі Українсько­го Пласту й даю свою згоду на вступ мого сина /мо­єї доньки/ _______, народженого /-ої/ дня_______, до Гнізда Уладу Пластунів Новаків у ________________________________.

2/ Знаю, що передумовою приналежності до Пласту є знання української мови. Заявляю, що моя дитина знає українську мову та докладу максимуму зусиль, щоб вона її плекала та ви­вчала українознавство.

З/ Знаю, що регулярна участь у приписаних заняттях і табо­рах є основним виховним засобом і докладу всіх зусиль, щоб інші заняття моєї дитини були відповідно устійнені.

Місцевість, дата_________________________   Підпис___________

б/ бути здоровим /посвідка лікаря/.

в/ вміти говорити по-українському.

Перших 6-9 тижнів кандидат є прихильником, він не може но­сити новацького однострою й не платить внесків.

4. Потім складає заяву вступу:

“Хочу бути добрим пластуном новаком.  Прошу прийняти мене до новацького гурту”.

Заяву вступу переводить гніздовий під час збірки чи інших занять гнізда.  На це заняття прихильник приходить перший раз в однострої.

5. Після складення заяви вступу прихильник стає пластуном новаком. Він має право носити однострій, ройову й гніздову відзнаки /не може носити новацької відзнаки – орлятка/.  Дата складення заяви вступу вважається датою прийняття до УПН.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА

1. Передумови заснування новацької частини:

а/ наявність кваліфікованого виховника, що заявить свою готовніть згуртувати дітей і вести з ними виховну працю,

б/ зголошення організації новацької частини кошовим або провідником пластового осередка до крайової пластової старшини,

в/ уповноваження крайової пластової старшини до заснування новацької частини.

2. Рій:

Основною виховною одиницею УПН є рій, що складається з 6 – 10 чле­нів.  Новацький рій – це добровільне згуртування хлопців або дів­чат /де нема відповідної кількості дітей, допускається створення мішаного рою/.  Рій очолює ройовий – новак, що допома­гає впорядникові в праці рою.  Ройового призначує впорядник. У старших роях впорядник може підготувити вибір ройового.  Ройовий переобирається приблизно щопівроку.  В міру потреби можна призна­чити або вибрати заступника ройового.

Рій має в гнізді своє порядкове число, яке призначає гніздовий.  Кож­ний рій вибирає собі назву – символ. Це може бути назва рослини чи тварини (можна обирати назву і з уявного світу) і повинна бути пов’язана з назвою гнізда.  Гніздовий затверджує назву – символ.

Гасло роя – це слово, коротке речення чи вигук, що має зв’зок із символом рою.

3. Гніздо:

Два, три або чотири новацькі рої, що діють в тій самій або поблизькій місцевості, творять гніздо. Гніздо є самостійною устроєвою оди­ницею УПН і входить як пластова частина в склад коша пластунів чи коша пластунок.

Кожне гніздо має свою назву та порядкове число.  Назва гнізда взя­та з природи або уявного світу.  Вона в’яже в логічну й естетич­ну цілість назви роїв /наприклад, рої: Зайчики й Лисики, гніздо: Лі­сові Мандрівники; рої: Очайдушки й Мавки, гніздо: Лісова Поляна/.

Крайова пластова старшина затверджує назву гнізда.  Порядкове чис­ло гнізда в краї /непарні числа для УПН-ів, парні для УПН-ок, арабськими цифрами/ надає крайова пластова старшина при затвердженні.

4 . Самостійний рій:

Якщо новацький рій діє самостійно і нема можливості включити його до гнізда, тоді такий рій вважається такою ж самостійною устроєвою оди­ницею УПН як гніздо.  Самостійний рій має свою назву – символ /як звичайний рій новаків/ та при затвердженні одержує порядкове число /римське, на відміну від гнізда/ від крайової пластової стар­шини.  Права й обов’язки гніздового переходять на впорядника самостійного рою.

Існування самостійного рою є перехідовою організаційною формою, поки постане другий рій, що дасть нагоду для створення гнізда.

5. Вимоги затвердження новацької частини:

а/ ведення праці згідно інструкцій,

б/ систематичне надсилання звітів та членського внеску принаймні впродовж 6-ох місяців,

в/ запропонування назви частини разом з умотивуванням цієї назви, як і подання огляду дотогочасної діяльности,

г/ опінія кошового,

д/ виповнення та пересилання реєстраційного листка.

6. Розв’язання новацької частини:

Крайова пластова старшина може розв’язати новацьку частину на про­позицію кошового або провідника пластового осередка, а також з влас­ної ініціативи, коли:

а/ немає гніздового або виховників, які проводили б працю в частині та відповідали за неї,

б/ частина веде діяльність, невідповідну до зобов’язуючих приписів,

в/ брак членів /у випадку, коли із зменшенням числа членів залишиться тільки один рій, гніздо може існувати в такому стані ще впродовж року; якщо гніздо не доповниться до того часу другим роєм, воно перестає існувати/.

Майно розв’язаної частини переходить у власність місцевого коша чи місцевого пластового осередка.

ВИХОВНИЙ ПРОВІД В УПН

 

1. Впорядник  рою.

Впорядник, “братчик”, і впорядниця, “сестричка”, ведуть виховну працю в  роєві.

Впорядником може бути пластун, який відповідає таким вимогам:

а/ віком 16 або більше років, має ступінь розвідувача,

б/ закінчив успішно вишкіл на впорядника УПН /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/ згідно з програмою, прийнятою Голов­ною Пластовою Булавою,

в/ є зразковим у розумінні й реалізації пластового обов’­язку “жити за пластовим законом”.

В окремих випадках виконуючим обов’язки /в. о./ впо­рядника може бути:

а/ пластун-розвідувач, якому виповнилось 14 років і який успішно відбув підготовчий курс новацьких виховників,

б/ член Пластприяту, що успішно закінчив вишкіл на впорядника УПН.

2. Гніздовий.

Гніздовий – то організатор, керівник та головний виховник гнізда, покликаний крайовою пластовою старшиною на пропозицію кошового. Гніздовий відповідає таким вимогам:

а/ то – старший пластун або пластун сеньйор,

б/ успішно закінчив вишкіл на гніздового /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/ згідно з програмою, прийнятою Головною Пластовою Булавою.  Виконуючим обов’язки /в. о./ гніздового може бути пластун, що закінчив успішно вишкіл на впорядника /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/,

в/ виявляє зразкове розуміння в реалізації пластового обов’язку “жити за пластовим законом”,

ґ/ підписав заяву гніздового.

Гніздовий відповідає за свою працю перед кошовим.  Гніздового звіль­няє крайова пластова старшина на пропозицію кошового та в винятко­вих випадках з власної ініціативи.

Права й обов’язки гніздового:

а/ керувати життям гнізда згідно до зобов’язуючих інструкцій УПН,

б/ добирати й подавати кошовому на призначення чи звільнення новацьких впорядників, видавати про них опінію,

в/ вести постійний дошкіл впорядників, збирати досвід праці гні­зда й подавати його до загального користування,

г/ спільно з впорядниками гнізда планувати працю роїв,

ґ/ перевіряти працю роїв,

д/ приймати, звільняти та усувати новаків з гнізда на пропозицію новацьких впорядників,

е/ надавати роям порядкові числа в гнізді, затверджувати ройові назви, знамена та тотеми роїв,

є/ приймати Новацьку Обіцянку та надавати ступені новакам,

ж/ проводити зустрічі з батьками новаків для обміну думками на виховні теми, інформувати їх про намічений план праці гнізда й організувати допомогу для впровадження цього плану,

з/ репрезентувати гніздо.

Гніздовий звітує через кошового, як приписано крайовою пластовою старшиною.

3. Впорядник самостійного рою.

Якщо новацькии рій дїє самостійно, тоді впорядник рою підписує заяву гніздового й переглядає його права й обов’язки.

4. Ланка впорядників гнізда.

Всі впорядники гнізда творять ланку впорядників гнізда, яка працює під проводом гніздового. Завдання ланки впорядників: складання планів праці, обговорення програм сходин в окремих роях, обмін досвідом та спостереженнями щодо поведінки новаків, ознайомлення з методичною літературою та полагодження обіжних виховних справ гнізда.

Якщо в станиці є більше гнізд, то праця виховників усіх гнізд координується Кадрою Новацьких Виховників.

5. Опікун гнізда.

В міру потреби гніздовому помагає опікун гнізда, старша віком особа.

Права й обов’язки опікуна:

а/ опікун має право дорадчого голосу в справах гнізда,

б/ співпрацювати з новацькими виховниками в справах гнізда, що потребують помочі або поради.

6. Крайовий референт новаків.

Новацькі справи в булаві крайового коменданта пластунів веде крайо­вий референт новаків. Його покликає крайова пластова старшина на внесення крайового коменданта пластунів. У малих чисельно кра­йових пластових організаціях діловодства крайового референта нова­ків і крайової референтки новачок можуть бути ведені спільно однією особою. Крайовий референт новаків є старший пластун або пластун сеньйор, що має принайменш успішно закінчений вишкіл на гніздово­го /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/. Крайовий рефе­рент новаків може взяти собі співробітників з Орлиного Круга за згодою крайового коменданта пластунів.

Права й обов’язки крайового референта новаків:

а/ керувати працею частин УПН у даній країні згідно із зобовязуючими напрямними праці,

б/ оцінювати внески місцевих пластових проводів на призначення й звільнення гніздових або з власної ініціативи пропонувати звільнення гніздових,

в/ вести нагляд над точним виконанням праці покликаних ним ді­ловодів,

г/ подавати гнізда до затвердження крайовому комендантові пластунів,

ґ/ перевіряти діяльність частин УПН,

д/ дбати про вишкіл і дошкіл новацьких виховників на терені краю,

е/ брати участь у засіданнях крайової пластової старшини, коли на порядку нарад є новацькі справи, як дорадник крайового комендан­та пластунів.

7. Пластунки – виховниці в частинах новаків.

Пластунки, яким виповнилось 16 років, можуть вести працю в хлопчачих новацьких частинах, якщо мають відповідний вишкіл /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/.  Перед започаткуванням такої праці вони повинні отримати на це дозвіл кошової.  Вони ведуть працю й відбувають вишкіл згідно із зобов’язуючими інструкціями УПН-ів.

ПОХВАЛИ

Гарні вчинки новаків відзначаються такими похвалами:

Усна похвала впорядника в присутності роя.

Усна похвала гніздового в присутності гнізда.

Письмова похвала крайового референта новаків.

Кожну похвалу вписується до книги роя й гнізда.

ПЕРЕСТОРОГИ

Засобом для подолання проявів неслуху та поганої поведінки новаків є перестороги виховників. Якщо принаймні три пересто­роги впорядника і три перестороги гніздового не принесуть успіху, тоді, за попереднім порозумінням з батьками, новака можна усуну­ти з частини.  Може це зробити гніздовий за відомом і згодою ко­шового.  Усунений новак може бути знову прийнятий без втрати попередньо набутого новацького ступеня.  Про кожну пересторогу впорядник повідомляє гніздового, а гніздовий про кож­ну надану ним пересторогу повідомляє кошового і батьків новака. Перестороги можна вписувати до книги рою для пам’яті, зазначуючи дати та причини їх застосування.

НОВАЦЬКИЙ ПРИВІТ

“ГОТУЙСЬ!”  Новаки в однострої під час вітання підносять до висо­ти надпліччя зігнуту в лікті праву руку, середущий та вказівний пальці якої укладені у вигляді літери “V”, а решта пальців складені в долоні. Випрямлені пальці символізують любов до Бога й України.

КОЛІР

Основний колір в УПН – жовтий /відтінь ч. 444 ДМЦ/.

ЗНАМЕНА Й ТОТЕМИ

1. Ройове знамено /хоруговка/ – жовтий прапорець із зеленою сильветкою символу рою у формі рівностороннього трикутника з підставою 25 цм і висотою З0 цм.  Висота сильветки: 12 1/2 цм. Знамено роя прив’язуємо до палиці висотою 120 цм жовтими мотузками або стя­жечками, пришитими до коротшого боку. Опікується ним ройовий.

2. Ройовий тотем – зображення символу рою, прикріплене до палиці у верхній її частині /див.: Сірий Орел Денис, “Майстрування”, Бібліотечка ВОР чч. 6 і 7/.  Довжина палиці така, що висота ціло­го тотему є 120 цм.  Тотемом опікується член рою, гідний такого обов’язку.

3. Гніздове знамено – жовте прямокутне полотнище розміром 50 цм Х 70 цм. На його правому боці нашита новацька відзнака роз­міром 20 цм. Наліво від неї число гнізда, направо – літера “Н”, а нижче – назва гнізда.  Висота цифр числа гнізда та літери “Н” 10 цм. Висота літер назви гнізда пропорційна до величини знамена та до довжини назви.  Барва числа і літер – зелена. По лівому боці знамена нашиваються символи роїв гнізда; їх розміри такі, як на ройових знаменах. Знамено гнізда прив’язуємо до палиці завви­шки 150 цм. жовтими мотузками або стяжечками, пришитими до лі­вого краю знамена.  Гніздовий прапор вживається на збірках і висту­пах цілого гнізда.  Гніздовим знаменем опікується найкращий із ройових.

4. Гніздовий тотем – це зображення символу або назви гнізда, прикріплене до палиці у верхній її частині.  Довжина палиці така, що висока цілого тотему є 150 цм.  Новак, гідний такого обов’яз­ку, носить гніздовий тотем і опікується ним.

РОЙОВЕ ЗНАМЕНО

ГНІЗДОВЕ ЗНАМЕНО

ГНІЗДОВЕ ЗНАМЕНО /лівий  бік/

КНИГОВЕДЕННЯ В УПН

1. В рої:

а/ Книга рою – це записник впорядника, в якому нотуються список членів роя, їхні особисті дані, фіксується присутність нова­ків на заняттях, сплачування внесків, план праці рою та його виконання, завваги щодо праці рою, характеристику членів рою тощо.

б/ Хроніка роя – її веде кожний рій під наглядом і за співпрацею впорядника.

2. У гнізді:

а/ Книга гнізда – записник гніздового, в якому нотується вся пра­ця гнізда, праця ланки впорядників гнізда, каса, майно, листу­вання тощо.

б/ Хроніка гнізда – хроніку ведуть новаки під наглядом визначено­го виховника.

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Членські внески є одним із виховних засобів в УПН.  Новак починає особисто платити внески з часу набуття формального членства в УПН, тобто від складення заяви вступу. Розмір внесків визначає крайова пластова старшина. Частина вплачених внесків обов’язково залишається у касі рою і у касі гнізда для навчання обходитися з грішми.

 

 

Новацтво (6-11 років)

Пластунів віком від 6 до 11 років ми називаємо “новаки” або “новачки”. Назва походить від того, що це наймолодші члени Пласту, а тому для них все нове у нашій організації.

Новаки у нас збираються щотижня у групах по 7-10 осіб, щоб дізнатись щось нове для себе, навчитись цікавих речей, але не подумайте, що це як додаткові заняття у школі, чи садочку, у нас весело та захоплююче, оскільки ми це завжди робимо в ігровій формі, тобто навчаємо за допомогою гри, адже весь скаутинг – то велика гра.

А влітку ваші діти зможуть поїхати на табір, де будуть грати у спортивні та рольові ігри, майструватимуть речі власними руками та знайомитимуться з такими ж новаками з усієї України.

Але замість того, щоб щось читати чи не буде кращим, побачити чим ми займаємось?

upn_1upn_2upn_4

 

 

 

А найкраще – це побачити на власні очі! Приєднуйся!

Для того, щоб стати новаком потрібно виконання трьох умов:

 1. Це ваше власне бажання долучитись до нас.
 2. Новак повинен вміти говорити українською мовою.
 3. Ви разом з своїми дітьми маєте заповнити “Заяву для вступу”, радимо відвідати перед цим “Сторінку для батьків”, де ви отримаєте відповіді на свої запитання.

Якщо всі ці умови вас влаштовують, тоді залишіть нам свої контактні дані в електронній анкеті нижче і ми з вами зконтактуємось.

dol

Або зверніться до нас за цими контактними даними : 

(063) 438 19 11; oksankanyzh@gmail.com – Оксана

Джерело – Пластовий портал

 

Що таке Пласт?

Мені доводиться дуже часто чути це питання. Коли вимовляєш ці магічні слова: “Я є пластункою” або: “Пласт – Національна Скаутська Організація України”, то відразу кілька зацікавлених поглядів повертаються до джерела звуку і вже потрібно бути готовою, що в наступну мить я почую означене вище питання.

Отож, Пласт – це друзі, пригоди, враження, українське оточення, цікаві заняття, табори, ватри, можливість проявити себе, навчитися нового, дізнатися багато… Через призму років, які я в Пласті, можу з впевненістю сказати: перелік можна продовжувати безкінечно, просто наразі пропоную зупинитися на означених термінах і розібратися трошки глибше в кожному з них.

Що таке ПластДрузі. Пластуни в Україні є в багатьох населених пунктах – дещо більше на Заході, менше на Півночі, Сході та Півдні. Всі вони мають можливість в той чи інший спосіб перетинатися. Завдяки різноманітності пластових занять, які проводяться з року в рік, ці зустрічі можуть бути досить частими. От і знаходяться друзі, знайомі, родичі, кохані.

Що таке пластПригоди. Буденність життя часом вбиває в нас авантюристів. Пласт допомагає кожному, навіть найбільш “міським” людям, відчути себе частинкою великого всесвіту і доторкнутися до чистоти карпатських гір, волі степового півдня, грайливості Чорного моря, спокою доброго лісу… Таке може статися з кожним, хто наважиться поїхати в мандрівку, на табір чи навіть якийсь офіційний з’їзд.

Що таке пластВраження. Треба лише сказати, що їх багато і залишаються вони на довго. Завжди приємно згадати, як з гуртком на сходинах пісню вчили, як на таборі біля ватри сміялись, як варили їжу в казані, як вчилися складати який-небудь план заходів, співпрацювати, організовувати…

українське оточення Українське оточення. В Пласті всі розмовляють українською мовою. Це закономірно оскільки пластуни – УКРАЇНСЬКІ скаути (саме таке означення можна зустріти в багатьох джерелах). Пласт прийшов в Україну в 1911 році. Засновниками нашої організації стали Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чомла, що взяли за основу англійський скаутинг лорда Бейдена-Пауела та пристосували його до ментальності, звичаїв та традицій Украйни. “Конституцією” кожного пластуна є Три Головні Обов’язки та Пластовий Закон. Перший з ТГО каже, що: Пластун вірний Богові та Україні. Вірність Україні визначається зокрема в тому, що ми спілкуємося державною мовою та є патріотами своєї країни.

Пласт Цікаві заняття. Це – щотижневі пластові сходини, на яких проводяться цікаві гутірки, забави, спів, змагання, спортивні ігри, мистецьке майстрування тощо;

– пластові табори, де молодь може проводити час серед природи в товаристві своїх ровесників;

– пластові мандрівки і прогулянки, на яких формується і гартується молода людина;

– пластові свята, зустрічі, поїздки та різні вечірки;

– пластові програми та випробовування вмінь, які дають широке знання, готують до майбутнього дорослого життя..

Табори. Довше перебування серед природи стало невід’ємною частиною пластового самовиховання. В українському Пласті воно має довголітню традицію. Можна сміливо сказати, що без цього безпосередньо зв’язку з природою, без фізичної і духовної наснаги, без цих нагод і пригод, серед яких росте наш пластовий досвід і самовпевненість, немає справжнього Пласту.

Табори просто неба, мандрівки, екологічні заходи, наукові дослідження та спостереження слугують плеканню поваги та розумінню потреби збереження живого оточення. Впродовж року на теренах України відбувається близько 80пластових таборів (морські, водні, лещетарські, летунські, спортивні, мистецькі, мандрівні, вишкільні, велосипедні, виховні, міжнародні.)

Ватри. Про вогонь можна говорити довго і ніколи не повторишся. Ватра – це вогонь у найкращому значенні цього слова. Ватру запалюють у вечері на таборі, після насиченого дня, коли вже хочеться відпочинку і затишку. Вогонь, усім, хто до нього добре ставиться, дає силу. Тож при ватрі необхідно поводитися по-особливому. Пластуни, зібравшись біля вогню, співають, показують імпрези, дискутують чи просто граються.

Можливість проявити себе, навчитися нового, дізнатися багато. Все це можна отримати без особливого старання, потрібно лише захотіти, відкритися трошки більше і на мить відірватися від своїх стереотипних уявлень. Тоді вам відкриється світ, в якому вже майже 100 років живуть тисячі людей, тоді ви побачите, що таке Пласт…

Юнацтво і Пласт (скорочено)

Дана стаття є текстом виступу Дмитра Донцова на Зборі Уладу Старших Пластунів у Львові в 1927 році. Вперше друком появилась того ж року заходами пластового куреня „Чорноморці”, в якому тоді активно розвивав морське пластування юний Роман Шухевич. Вдруге текст був перевиданий окремим виданням пластовим видавництвом „Молоде Життя” в Західній Німеччині на початку 50-х років. З відновленням незалежності України стаття багаторазово публікувалась в різних виданнях (вперше в 1990 році у самвидавівській газетці Організації Української молоді „Спадщина” на чолі з Андрієм Парубієм). Нижченаведений текст подаємо за пластовим виданням „Цвіт України” (чч. 12-13, 1992. С. 10-11).

Continue reading

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    “Станиця Київ Пласту — Національної Скаутської організації України” (надалі — Станиця) — добровільна, неполітична, позаконфесійна, неприбуткова й незалежна міська молодіжна громадська організація, яка поширює свою діяльність на територію Києва.

1.2.    Станиця є місцевим структурним підрозділом всеукраїнської молодіжної організації “Пласт — Національна Скаутська Організація України” (надалі — Пласт) і реєструється Крайовою Пластовою Радою.

1.3.    Станиця для досягнення своєї мети залучає до діяльності дітей і осіб старшого віку, які допомагають здійснювати самовиховний і виховний процес.

1.4.    Станиця продовжує традиції Українського Пласту, заснованого Олександром Тисовським, Іваном Чмолою та Петром Франком.

1.5.    Завдання Станиці:

а) координувати діяльність первинних осередків у місті Київ;

б) сприяти поширенню пластової ідеї, залученню більшого числа молоді і розвитку організації у місті Київ;

в) роз’яснювати мету та ідейні засади Пласту широкому загалові;

г) представляти інтереси первинних осередків перед органами державної влади;

ґ) задовольняти та захищати законні соціальні, економічні, творчі, духовні та інші інтереси своїх членів.

1.6.    У своїй діяльності Станиця керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Пласту і цим Статутом. Питання, які стосуються діяльності Станиці і не врегульовані даним Статутом, регулюються відповідними Правильниками і актами, прийнятими керівними органами Пласту і Станиці.

1.7.    Для виконання завдань з питань, передбачених цим статутом, Станиця співпрацює з громадськими організаціями, з органами державної влади, з іншими об’єднаннями громадян в межах міста Київ.

1.8.    Станиця є юридичною особою, має Статут, круглу печатку з відзнакою Пласту, кутовий та інші штампи, що затверджуються КПР, самостійне майно, баланс, рахунки в установах банку, у тому числі валютні. Для набуття статусу юридичної особи Станиця реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Мета, ідейні засади, метода та форми діяльності

2.1.    Мета Станиці — сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, інтелектуальні, соціальні і фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків, передає знання і розуміння історії, культури та національних традицій.

2.2.    Ідейні засади Пласту з’ясовані у Трьох Головних Обов’язках, Пластовій Присязі та Пластовому Законі.

а) Три Головні Обов’язки пластуна:

 • бути вірним Богові й Україні;
 • помагати іншим;
 • жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового проводу;

б) Пластова Присяга: “Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Богові й Україні, помагати іншим, жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового проводу”;

в) Пластовий Закон:

 1. Пластун словний.
 2. Пластун сумлінний.
 3. Пластун точний.
 4. Пластун ощадний.
 5. Пластун справедливий.
 6. Пластун увічливий.
 7. Пластун братерський і доброзичливий.
 8. Пластун зрівноважений.
 9. Пластун корисний.
 10. Пластун слухняний Пластовій старшині.
 11. Пластун пильний.
 12. Пластун дбає про своє здоров’я.
 13. Пластун любить красу і дбає про неї.
 14. Пластун завжди доброї гадки.

2.3.    Пластова самовиховна метода полягає у добровільності членства та поступовій програмі занять і здійснюється в:

а) гуртковій системі, що допускає молодь — хлопців і дівчат — до бажаного ними членства в гурті, який, спершу ведений старшим провідником-виховником, з часом набуває щораз більшої самоуправи:

б) ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої відповідальності за себе і інших так, щоб вона набувала знання, впевненості в собі, здібності співпрацю-вати з іншими та вмілості провідництва;

в) спрямуванні молоді до таких занять і змагань, головним чином серед природи, які розвивають у неї спостережливість, слухняність і самозараднІсть, виховують повагу до інших, організують її у службі для національного та загального добра, вчать умілостей, корисних для неї самої.

2.4.    Для виконання статутних завдань в порядку, встановленому чинним законодав-ством, Станиця може:

а) організовувати гурткову роботу з дітьми, проводити творчі виступи, виставки, вишколи та семінари, пластові табори та мандрівки, міжнародні табори і зустрічі;

б) брати участь у видавничій діяльності;

в) проводити благодійницьку діяльність;

г) здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахун-кових організацій, клубів зі статусом юридичної особи;

ґ) користуватись пільгами, передбаченими державою;

д) проводити науково-дослідницьку, експериментальну, наукову роботу та запрошувати до неї відповідних фахівців;

е) вести наукову, методичну та соціологічну діяльність, в тому числі надавати таку допомогу іншим організаціям та установам;

є) залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та види оплати праці, згідно з діючим законодавством;

ж) виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах;

з) здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України та цим Статутом.

3. Членство, права та обов’язки членів

3.1.    Членами Станиці є усі дійсні члени Пласту, зареєстровані в керівних органах Станиці згідно з відповідними Правильниками.

3.2.    Дійсними членами Пласту можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства віком від 18 до 28 років, які проживають в Україні на законних підставах і визнають цей Статут. Членство в Пласті індивідуальне.

3.3.    Старші особи становлять не більше третини дійсних членів організації. У виборних органах Пласту кількість старших осіб не перевищує третини їх складу.

3.4.    В члени Пласту приймають на підставі заяви, поданої до місцевого осередку Пласту згідно з відповідними Правильниками.

3.5.    Дійсні члени віком 18-30 років творять Улад Старших Пластунів та Пластунок (УСП), віком понад 30 років — Улад Пластунів Сеніорів та Сеніорок (УПС). Дійсні члени мають активне та пасивне виборче право на виборах до органів Пласту. Вимоги до членів обох Уладів з’ясовані у відповідних Правильниках.

3.6.    Діти віком 6-18 років стають дійсними членами Пласту після досягнення ними 18-річного віку. Вимоги до дітей регламентуються відповідними Правильниками.

3.7.    Приятелі — особи старші 18 років, які визнають користь пластової ідеї, пластового виховання, допомагають Пласту, але не беруть безпосередньої участі у виховній роботі. Титул Приятеля надає керівний орган Станиці. Приятелі мають право дорадчого голосу на Крайовому Пластовому З’їзді та Загальних Зборах Станиці.

3.8.    Титул почесного члена Пласту надається особам, які здійснюють вагомий внесок у розвиток Пласту. Почесні члени мають право дорадчого голосу на Крайовому Пластовому З’їзді і Загальних Зборах Станиці. Почесні члени звільнені від сплати членських внесків.

3.9.    Члени Пласту зобов’язані:

а) дотримуватись чинного законодавства, положень Статуту, Правильників та інших рішень керівних органів Пласту;

б) вчасно сплачувати внески.

3.10.    Члени Пласту мають право:

а) брати участь у всіх заходах Пласту, що відповідають їх віку, потребам та можливостям;

б) добровільно вийти з організації за власним письмовим проханням;

в) в місячний термін апелювати до пластових Рад відповідного рівня;

г) вносити пропозиції та запити до органів Пласту у всіх справах, що стосуються діяльності Пласту;

ґ) обирати та бути обраними до керівних органів Пласту місцевого, територіального чи крайового рівнів.

3.11.    Втрата членства настає у випадку:

а) виступлення — подання керівному органу Станиці письмової заяви про вихід з числа членів Пласту;

б) викреслення — призупинення членства шляхом прийняття відповідної ухвали керівним органом Станиці;

в) виключення — шляхом прийняття відповідної ухвали керівним органом Станиці у випадку ведення діяльності, яка суперечить Статуту, Правильникам, іншим ухвалам керівних органів Пласту, порушенні чинного законодавства України, заплямуванні доброго імені Пласту або довготривалого невиконання зобов’язань перед Пластом, в тому числі несплата членських внесків протягом 4 місяців.

Про викреслення та виключення керівний орган Станиці зобов’язаний протягом місяця повідомити викресленого/виключеного усно та письмово з вказанням причини.

Виключений не може знову стати членом Пласту.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СТАНИЦІ

4.1.    До структури Станиці належать керівні органи і первинні осередки.

4.2.    Первинні осередки — це гнізда новаків/новачок та курені юнаків/юначок, організаційні утворення старших пластунів та сеніорів, які діють згідно з відповідними Правильниками.

4.3.    Станиця має такі керівні органи: Загальний Збір Станиці, Станичну Пластову Раду, Станичну Пластову Старшину.

4.4.    Загальний Збір Станиці — найвищий керівний орган Станиці.

4.4.1.    Участь у Загальному Зборі Станиці з правом ухвалюючого голосу належить усім дійсним членам Пласту, які є зареєстровані у Станиці.

Принцип голосування: одна людина – один голос.

4.4.2.    До компетенції Загального Збору Станиці належить:

а) виробляти політику і норми діяльності Станиці для успішного виконання рішень Крайового Пластового З’їзду, Окружного Пластового З’їзду і для досягнення її цілей та завдань;

б) вибирати та затверджувати Голову і членів Станичної Пластової Ради, Голову та членів Станичної Пластової Старшини;

в) розглядати звіти та рекомендації Станичної Пластової Ради, Голови Станичної Пластової Старшини та затверджувати їх;

г) затверджувати бюджет Станиці;

ґ) приймати Статут Станиці та вносити зміни та доповнення до Статуту;

д) виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.

4.4.3.    Загальний Збір Станиці скликає Станична Пластова Рада раз на рік, як правило, у жовтні, повідомляючи письмово осіб, які мають право брати участь у Загальному Зборі, про час, місце і програму щонайменше за місяць перед Загальним Збором Станиці.

4.4.4.    Членство може впродовж 14 днів зголосити пропозиції на зміну програми з відповідною мотивацією. Остаточну програму проголошує Станична Пластова Рада за один тиждень перед Загальним Збором.

4.4.5.    Загальний Збір є легітимним за умови присутності звичайної більшості делегатів з правом ухвального голосу. Всі рішення Загального Збору, крім зміни Статуту, а також припинення діяльності Пласту, приймаються звичайною більшістю голосів присутніх делегатів.

4.4.6.    Впродовж місяця після проведення Загального Збору Станиці Станична Пластова Старшина повинна переслати протокол Загального Збору до Крайової Пластової Старшини і провести перереєстрацію в керівних органах Пласту. Процес перереєстрації регулюється окремим рішенням Крайової Пластової Ради.

4.4.7.    Позачерговий ЗЗС скликається при потребі Станичною Пластовою Радою або на вимогу 1/3 дійсних членів. Під час Позачергового Загального Збору Станиці можна приймати рішення виключно у справах, які подані у програмі, що розсилалася разом з повідомленням про Позачерговий Загальний Збір Станиці. Позачерговий Загальний Збір Станиці повинен відбутися не пізніше, як за 20 днів від часу одерження вимоги про його проведення. Особи, які мають право брати участь у Позачерговому Загальному Зборі Станиці, повинні бути повідомлені не пізніше, як за 10 днів до його початку.

4.5.    Станична Пластова Рада (СПР) є контрольно-ревізійним органом Станиці.

4.5.1.    Станична Пластова Рада складається з трьох дійсних членів Пласту. Головою СПР може бути тільки дійсний член Пласту, який пройшов вишкіл впорядника або є членом Кадри Виховників.

4.5.2.    Станична Пластова Рада:

а) схвалює річний план діяльності, підготований Станичною Пластовою Старшиною;

б) схвалює нормативні документи, що стосуються діяльності Станиці;

в) полагоджує непорозуміння всередині Станиці;

г) перевіряє організацію виховної і господарської діяльності Станиці.

4.5.3.    Засідання СПР відбуваються не рідше, ніж один раз на два місяці. Голова СПР або заступник повідомляє керівні органи щонайменше за тиждень наперед про дату та порядок денний засідань. Засідання Ради вважається легітимним за умови присутності усіх членів Ради. На засіданні СПР з правом дорадчого голосу може бути присутній Голова СПС (станичний).

4.5.4.    Кожен член Ради має один голос. Рішення СПР вважається правомірним, якщо воно прийняте звичайною більшістю голосів.

4.5.5.    Члени СПР можуть перебувати у складі Ради не довше двох термінів. Член СПР, який склав повноваження, може бути обраний повторно лише через рік.

4.6.    Станична Пластова Старшина (СПС) — виконавчий та адміністративний орган Станиці.

4.6.1.    Станична Пластова Старшина Складається з Голови, заступника, писаря, скарбника, інших членів за необхідністю. Головою СПС може бути тільки дійсний член Пласту, який пройшов вишкіл впорядника або є членом Кадри Виховників.

4.6.2.    Станична Пластова Старшина:

а) виконує рішення та рекомендації Крайового Пластового З’їзду, Окружного Пластового З’їзду, Загального Збору Станиці;

б) репрезентує станицю включно з гуртком Пластприяту;

в) координує діяльність первинних осередків і організовує їх звітність;

г) здійснює фінансово-господарську діяльність станиці;

ґ) подає звіти Станичній Пластовій Раді та Загальному Збору Станиці;

д) приймає бюджет Станиці;

е) затверджує звіт про діяльність, баланс, приймає штатних розклад, призначає та звільняє керівників заснованих Станицею юридичних осіб;

є) готує матеріали для рішень Загального Збору Станиці;

ж) відповідає про свою діяльність перед Загальним Збором Станиці;

и) у рамках звітності Пласту двічі на рік надсилає звіти до Окружної Пластової Старшини.

4.6.3.    Голова СПС (станичний) очолює і координує виховну та адміністративно-господарську діяльність станиці, представляє її поза організацією.

4.6.4.    Члени СПС ведуть свою діяльність на основі відповідних Правильників та планів діяльності, затверджених СПР.

4.6.5.    Засідання СПС відбуваються не рідше, ніж один раз на два тижні. Голова СПС або заступник повідомляє членів СПС щонайменше за три дні наперед про дату та порядок денний засідань. Засідання СПС вважається легітимним за умови присутності звичайної більшості членів Старшини.

4.6.6.    Кожен член Старшини має один голос. Рішення СПС вважається правомірним, якщо воно прийняте звичайною більшістю голосів.

4.6.7.    Рішення СПС оформляється протоколом, який підписує станичний і писар, а в разі відсутності Голови СПС на засіданні — заступник і писар. Протокол доводиться до відома Голови СПР протягом тижня.

4.7.    Для допомоги у здійсненні завдань Пласту Станична Пластова Старшина має право організовувати з-поміж приятелів місцевий Пластприят, який діє на основі відповідноного Правильника, затвердженого Крайовою Пластовою Радою.

4.8.    Крайова Пластова Рада має право зупинити до Крайового Пластового З’їзду діяльність Станиці, якщо вона суперечить положенням Статуту Пласту. Остаточне рішення про припинення діяльності Станиці приймається на КПЗ.

4.9.    Діяльність Станиці вважається автоматично призупиненою, якщо вона не здійснила щорічної перереєстрації в керівних органах Пласту.

4.10.    З моменту призупинення діяльності керівні органи Станиці не мають права приймати рішення стосовно фінансово-господарської діяльності станиці, а КПС вживає заходів щодо блокування рахунків.

5. КОШТИ ТА МАЙНО СТАНИЦІ

5.1.    Кошти і майно Станиці складаються з:

а) членських внесків;

б) майна і коштів заснованих Станицею юридичних осіб;

в) добровільних пожертвувань, дарів, допомог;

г) коштів, які надходять з відповідних бюджетів;

ґ) інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

5.2.    У власності Станиці можуть бути:

а) будівлі;

б) спорядження;

в) обладнання;

г) майно культурно-просвітницького призначення;

ґ) транспортні засоби;

д) акції, облігації та інші цінні папери;

е) земельні ділянки та пластові оселі;

є) об‘єкти інтелектуальної власності;

ж) інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.

5.3.    Усе майно, передане Станиці на безоплатній основі та у вигляді спонсорської допомоги, купівлі та інших форм, є власністю Пласту і не може передаватись будь-кому без рішення Крайової Пластової Старшини.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.    Зміни та доповнення до Статуту приймаються на Загальному Зборі Станиці 2/3 голосів учасників з правом ухвального голосу. Зміни та доповнення до Статуту стають чинними після затвердження їх КПР.

6.2.    Пропозиції і обґрунтування щодо змін та доповнень до Статуту чи ліквідації повинні бути переслані до СПС не пізніше, як за три місяці перед ЗЗС, а СПС повинна не пізніше, як за один місяць до З’їзду переслати інформацію членам Станиці.

6.3.    Діяльність Станиці може бути припинена шляхом ліквідації чи реорганізації.

6.4.    Реорганізація здійснюється на основі рішення Крайового Пластового З’їзду 2/3 голосів.

6.5.    Ліквідація Станиці здійснюється на основі рішення Крайового Пластового З’їзду 2/3 голосів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

6.6.    Ліквідаційна комісія створюється ініціатором ліквідації. З моменту призначення чи створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Станиці.

6.7.    Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Станиці, її членам або третім особам у відповідності до чинного законодавства України.

6.8.    Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, приймає заходи для оплати боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його Крайовій Пластовій Раді.

6.9.    Майно і кошти, що залишились після ліквідації, переходять у власність Пласту.

6.10.    У випадку реорганізації майно організації, а також кошти, які залишились, передаються її правонаступнику.

Передтечі й початки Пластового Руху на Центральних Землях України

(Фраґменти спогадів)

Писати спогади не так то й легко, бо згадати речі, що відбувались 40-50 років тому, всі одразу просто не можна; а далі ті скалочки минулого пов’язати в якусь послідовність – праця не легка. А тим часом я завжди почуваю за собою тяжкий борг перед пластовою організацією, що й досі не написав чогось подібного. Доказом цього є вже почате оповідання – “Два менти”. Оповідання пластуна-сеніора про те, чим жили і як розважалися українські юнаки в ті давні часи, коли ще не було Пласту. Це часи мого перебування в юнацькій (таємній) організації кам’янець-подільської бурси в рр. 1895-1900. Другий момент – участь у товаристві молоді, що його провадив у Київі в 1911-14 д-р Анохін (приватно викладав “ритмічну гімнастику”. Його сальон чисельно відвідувала молодь Києва. В часи Центральної Ради він був начальником міліції, “по наружной часті…”). Воно виглядало наче туристичне товариство для пізнання Києва та його околиць, а по суті вже було ознайомленням із вихованням молоді за системою Сетон-Томпсона. Continue reading

Український Пласт на центральних українських земях у 1917-1920 рр.

Бурхливі роки переживала Україна в перших роках відновлення своєї державности. Після закінчення Першої світової війни почалася війна України проти її споконвічного ворога з півночі. Важко було в короткому часі наладнати ввесь державний апарат і власними силами вгамувати те безладдя, яке виникло в огні й бурі революції. Одначе життя творило нові умови, поставали школи, гуртувалася й молодь і стихійно, без будь-якого доручення, у різних місцях України творилися пластові осередки. Між ними ще не було часу наладнати зв’язок, а тому кожний із відомим нам осередків провадив пластову працю на власну руку. З тих то причин постала певна різниця в їхній діяльності, організації та в методах виховання. Continue reading